Sinopsi del Projecte


Projecte TALENT HUMÀ (EMPODERAMENT)

El Coaching permet desenvolupar les competències del Líder.
El límit sols està en al voluntat i l’esforç del propi Líder.
L’humor te permet ser més humà i expandir més els teus horitzons.
empoderar, empoderament 
El verb empoderar i el seu derivat empoderament no estan recollits en la nomenclatura normalitzada catalana, però s’usen amb el sentit de «donar poder».
Segurament es tracta d’un calc de l’anglès empower empowerment
Tot i que la forma “correcta” seria apoderament, nosaltres definim apoderament com el procés pel qual una persona o un grup social adquireix o rep els mitjans per a enfortir el seu potencial en termes econòmics, polítics o socials.
Nosaltres a l’hora de dissenyar aquest projecte partim que el comunicar, atendre, gestionar “males notícies” i/o “respostes no desitjades” a l'entorn, àmbit dels serveis basics d’atenció social és un repte professional i personal amb el que lluitem cada dia i cada vegada en més ocasions;  no ens resulta còmode, ni és feina fàcil per ningú, ni pels professionals ni per les persones i/o famílies amb les que tractem cada dia:  Però tot es torna encara més complicat quant els recursos socials i estructurals de l’administració “trontollen”, a més de que moltes persones canalitzen la seva frustració i malestar social, juntament amb el desengany dels governants i llurs decisions, descarregant sobre  aquest (i altres) col·lectius professionals “de primera línia”.
Creiem que part de la resposta passa part el poder gestionar i optimitzar la nostra feina i per poder “fer pedagogia” de la informació, de l’atenció, de l’escolta, de la qualitat del servei, de com comuniquem, etc. per així poder percebre i adonar-se de que tots som part d’aquesta interacció, sobretot ara, en aquests moments socioeconòmics tant delicats que ens toca viure a casa nostra, per contra del “tercer mon” i altres realitats socials minoritàries o llunyanes per molts, des de fa moltes dècades.
Entenem que aquest procés d’empoderament és una opció personal que tenim i la podem usar davant una situació d’adversitat, que implica llibertat per prendre decisions envers el nostre futur més immediat.  L’empoderament de les persones parteix de creure per ser i estar i en saber dir, si s’escau: NO, no com negació, sinó com Noves Oportunitats i com exercici de llibertat i qualitat de la nostra vida.
Les persones tenim el poder de canviar la nostra realitat i som les úniques responsables de triar com ens sentim, com estem i que volem, però tenim que creure en la nostra capacitat per aconseguir-ho i ser-ne conscients per treballar-les i potenciar-les.
D’altra banda els professionals que treballem la promoció del benestar dins de l’actual camp i panorama social, sovint fem processos d’acompanyament de les persones implicant-nos emocionalment i això comporta un desgast important.   El treballar per l’empoderament des de l’empoderament implicarà que com treballadors no ens desgastem tant, perquè cedirem el protagonisme a les persones dins del seu pla de treball en el seu procés de millora o canvi, respectant les eleccions i decisions, i sols preveurem professionalment que aquestes garanteixin els veritables aspectes i les decisions triades dins del marc socioeducatiu, amb més serenor i distància emocional.
Defensem i apostem aquesta metodològica de treball, perquè sabem que afavoreix el desenvolupament dels recursos i habilitats personals dins del seu procés de millora de vida.
També creiem que hem d’abordar altres aspectes de la vida de les persones amb les que treballem, canviant substancialment la nostra manera i tarannà de l’abordatge, degut que hi ha grans àrees que ara, majoritàriament, son ignorades i que per la seva vida d’aquestes persones són bàsiques per poder decidir i empoderar-se, i sent motor de la seva primera xarxa i entorn sociofamiliar i/o personal.
El nostre repte professionals és que tenim l'obligació de ser més corresponsables i no facilitar els lligams que han provocat (de forma no intencionada) altres professionals, serveis i/o institucions i molts sistemes que encara avui afavoreixin, directa o indirectament, que moltes persones delegin les seves responsabilitats en els professionals i/o tècnics del camp socioeducatiu i social.


SINOPSI DEL PROJECTE


Aquest projecte ens ha de permetre establir una nova línia de treball i intervenció dins del treball socioeducatiu i dins de l’àmbit de la comunitat per tal de potenciar i treballar d’una forma integral amb les persones que es troben en situacions de vulnerabilitat social i que venim atenem dins la nostra tasca diària.

Amb el doble objectiu d’optimitzar la nostra feina, però sobre tot de  capacitar i empoderar a les persones com part essencial i procés del nostre treball, i davant del panorama i actual moment socioeconòmic que estem vivint.   On els recursos de l’administració son cada cop són més minsos i la demanda e insatisfacció social creix constantment envoltada de la pèrdua de confiança, creences i valors en el sistema capitalista on vivim.

El treball comunitari és una part important i porta implícit el reforçar i potenciar les subxarxes com alternatives vàlides d’autoajuda.
  
El poder atansar tècniques de Couch (lideratge), PNL (programació neurolingüistica) i THT (humor terapèutic) de darrera generació, entre altres, a persones que es troben en aquestes situacions, possibilitarà que part de les respostes que s’han de generar per buscar i cercar canvis les facin elles mateixes i que no deleguin i descarreguin la seva corresponsabilitat en nosaltres (com professionals) per a que els hi gestionem “el seu mal estar” i “demandes”, i que en bona part passa perquè ells mateixos s’adonin de quins aspectes personals han de treballar o millorar per vèncer les limitacions i dificultats que “originen” els seus problemes, triant un opció i pla de treball que els ha de dur a millorar la seva vida i situació.


A qui s'adreça el curs ?


A membres de les famílies amb les que treballem habitualment i que en algunes situacions són beneficiaries de prestacions o ajuts socials, entre altres.  Prioritzant que puguin ser referents comunitaris o liderin el seu nucli familiar o entorn.
 Quin és l’objectiu principal?

L’objectiu principal és capacitar a persones en situació de vulnerabilitat social, en tècniques de Coaching, PNL i THT de darrera generació en el desenvolupament de les seves habilitats de lideratge, potenciant les seves capacitats, per a que puguin construir el seu pla de vida.
Realitzar un procés de desenvolupament personal de cada participant i integrant del grup, amb l’intenció d’acompanyar-los i preparar-los des de l’àmbit humà en paral·lel i com complement al seu procés de vida.  En aquest procés cada participant descobrirà i potenciarà les seves fortaleses, se connectarà amb la passió de voler-ho fer cada dia i treballarà en els comportaments que s’han construït en barreres per la seva vida, els seus estudis i el treball.
Es treballarà en tres àmbits de ser humà, com son: el llenguatge, el cos i les emocions; buscant des d’allí, una coherència que els empoderi en el dia a dia i en superar les seves metes.
OBJECTIU GLOBAL DE L’ACCIÓ Mòdul 1

1-Formar diferents grups de persones amb diferents dinàmiques basades en l’aplicació del Taller de Humor Terapéutic (THT) per a que puguem millorar les seves habilitats personals i socials.
2-Identificar a persones amb capacitats de lideratge, que tinguin interès i motivació en participar en el mòdul 2.
  
OBJECTIUS ESPECIFICS:
 Utilitzar els recursos escènics en la creació artístic i difussió d’expressions.
 • Aixecar l’ànim dels participants
 • Fomentar la capacitat creativa e imaginativa.
 • Motivar a la integració i producció d’idees del grup de participants.
 • Crear un ambient lúdic i creatiu.
 • Oferir un mitjà d’expressió lliure.
 • Crear un mitjà on la comunicació mitjançant el cost, el gest, el ritme, etc.
 • Fomentar el companyerisme, la disciplina i la cooperació.
 • Estimular a la creació artística individual, expressant-se lliurement sense timidesa.
 • Ensenyar a valorar el treball dels companys.
 • Elevar la seva autoestima i personalitat.
 • Potenciar i fomentar el lideratge social entre els participants dels tallers.
 • Incorporar l’humor como un element més, així com una eina  terapèutica (como tècnica) de treball en diferents camps laborals i en las màximes aplicacions dins d’àmbits professionals.
OBJECTIU GENERAL del mòdul 2
Capacitar a persones, en tècniques de Coaching i THT de darrera generació aplicades al desenvolupament de les seves habilitats de lideratge, potenciant les seves capacitats, para a que puguin construir comunitats socials, emocionals i econòmicament sostenibles.
Realitzar un procés de desenvolupament de cada participant, amb la intenció d’acompanyar-los i preparar-los des de l’àmbit humà en paral·lel i como complement al seu procés de formació acadèmica. Dins d’aquest procés cada participant redescobrirà i potencialitzarà les seves fortaleses, se connectarà amb  la passió en el voler-ho fer a diari i treballarà els comportaments que han constituït en dificultats per la seva vida, els seus estudis i el treball.
Es treballarà en els tres àmbits del esser humà, el llenguatge. el cos i les emocions; buscant des d’alli, una coherència que els empoderi en el tarannà del dia a dia i en quant aconseguir les seves metes.


OBJETIUS ESPECÍFICS
-         Inversió en el talent humà per al desenvolupament de la comunitat, a partir dels corresponents plans (de millora) vida individuals i/o col·lectius. 
-         Capacitar a persones vulnerables amb eines de Coaching i THT, per enfortir-les en els seus talents naturals.
-         Que siguin multiplicadors dels coneixements dins de les seves  comunitats.. 
-         Que potencialitzin la seva capacitat i la seva disposició per l’escolta  activa i la seva disposició per escoltar activament al igual que la seva capacitat per comunicar-se assertivament.
-         Reconèixer la diferencia entre afirmacions i judicis, i l’impacte que tenen en la manera en que se relacionen amb altres persones i amb ells mateixos..
-         Capacitar-los en tècniques de comunicació excel·lent per millorar les seves relacions familiars, socials, laborals i grupals.
-         Capacitar-los en tècniques de resolució de conflictes per a que siguin  mediadors dins les seves famílies, comunitats i projectes individuals o grupals.
-         Profunditzar en les seves competències emocionals, això els permetrà relacionar-se de manera més empàtica amb els demés.
-         Que els participants posin en pràctica el seu lideratge, mitjançant reptes grupals, para a que d’aquesta forma reflexionin en termes de la seva manera actual de liderar i redescobreixin noves possibilitats de fer-ho.
-         Oferir tècniques de Programació Neurolingüística per enfortir aquesta població per donar-lis seguretat, autoestima, auto-motivació, i l’estima en el camí de l’èxit.
-         Ensenyar a aquest col·lectiu en la formulació d’objectius i dur-los a terme.
-         Ofertar un espai per reformular els projectes individuals de cada participant i buscar l’espai per socialitzar-lo amb els principals “actors”  de la zona.
-         Fer un seguiment dels participants mitjançant les xarxes socials. Oferint suport i contacte per l’execució dels seus projectes.


COMPETÈNCIES A TREBALLAR

  
Qualitats personals
Millora professional
Planificació i organització
Treball en equip i relacions interpersonals
·         Confiança en sí mateix
·         Lideratge personal
·         Perseverança
·         Assertivitat
·         Tolerància i autocontrol
·         Sentit de l’humor
·         Creativitat i desaprendre
·         Serenitat
·         Compromís íntegre
·         Excel·lència
·         Curiositat
·         Viure des del sentir
·         Habilitats de
Comunicació
·         Adaptació i flexibilitat
·         Parlar en públic
·         Negociació i resolució de conflictes
·         Empatia
·         Aprendre a escoltar
·         Capacitat d’organització i planificació
·         Distribució i gestió del temps
·         Gestió de la diversitat
·         Pressa de decisions
·         Iniciativa
·         Emprenedoria
·         Identitat social i col·lectiva
·         Treballar en equipo cooperatiu
·         Lideratge grupalPERQUÈ ELS PROFESSIONALS PARTICIPEN DE FORMA ACTIVA DEL TALLER ?


La majoria dels professionals de treball i l’educació social tenim llacunes importants en la comunicació amb les persones i famílies que treballem, entre altres perquè en la nostra formació no ens ensenyen a practicar en aquest part comunicativa (i cadascú i el seu tarannà fan que apliquis la teoria de la manera que vols, pots o te deixen).  Això és el que hem d’aprendre de forma intuïtiva, i gestionem les “demandes” que ens fan les persones amb qui treballem intentant buscar lo més prioritari quant les persones que ens la fan, estant en u  moment crític i gens objectiu.
Això farà estar més sensibles a aspectes que habitualment no treballem o no tenim en compte de les persones amb les que treballem i podrem desenvolupar una capacitat d’escolta major i més humana.
Està previst ensenyar al professional a no implicar-se emocionalment amb les persones i famílies que atenem i treballem?


La llàgrima espontània no és dolenta”, el que si és negatiu es que aquesta llàgrima ens impedeixi analitzar les necessitats que te de tu aquesta persona com professional que ets.  Un pot empatitzar amb la llàgrima com part del procés, però si es de manera “compulsiva” vol dir que no s’empatitza, sinó que s’hi ha endinsat de tal forma que l’incapacita per ajudar.

Perquè des del vostre servei us plantegeu-ho treballar en una línia de treball comunitari i amb l’empoderament de les persones?
Sorgeix arran de que en el dia a dia estem “repetint” , malauradament a les persones i famílies que atenem que les prestacions, recursos i ajuts socials estan esgotant-se o que no hi tenen accés, degut (en bona part) per la manca de recursos econòmics de l’administració, i davant un mercat laboral en recessió, on el model de societat consumista s’està esgotant en bona part haver perdut el nord en aspectes d’equilibri, corresponsabilitat, ecologia, territori, sostenibilitat, etc. en pro dels lobbys del consumisme salvatge i l’especulació ferotge, veient que els més febles i vulnerables (persones grans, dones, joves, infants, etc.) socialment en sortim més perjudicats del que ja estàvem i que ni a mig, ni a llarg termini es veuen perspectives i respostes que ens aportin solucions globals.
Ens trobem amb persones i nuclis familiars en situació desafavorida que durant anys han anat esgotant alguns dels recursos de l’administració i no han fet front a la seva realitat com part de resoldre las dificultats o situacions que l’han derivat en aquestes problemes sociolaborals i familiars (més o menys greus).
Perquè dissenyeu un programa formatiu?
El poder dissenyar i adaptar un curs coneixent d’entrada la majoria dels beneficiaris i ens plantegem d’assolir objectius i respostes per tal de consolidar demandes i solucions que ens plantegen com “úniques” vies i sortides a la seva situació.  A més el fet de compartir l’experiència en grup els atansarà a conèixer més situacions que els afecten a tots/totes i mirarem d’establir un suport i seguiment en xarxa de tots els participants del projecte.
Creiem que davant l’actual situació social buscant noves alternatives vàlides, veiem en la “formació contínua i de vida” un dels recurs més òptims si contemplem la dedicació i el cost econòmic, davant l’impacte emocional i l’alt índex de resultats positius que generen canvis en les seves vides, després de “perdre” molt de temps, d’estar instal·lats en la queixa, culpabilitzant a la resta de societat de la seva situació no veient les creences i pors que els limiten.
 A qui s’adreça el curs?
A membres de les famílies amb les que treballem habitualment i que en algunes situacions són beneficiaries de prestacions o ajuts socials, entre altres.  Prioritzant que puguin ser referents comunitaris o liderin el seu nucli familiar o entorn.
 Quin és l’objectiu principal?
L’objectiu principal és capacitar a persones en situació de vulnerabilitat social, en tècniques de Coaching, PNL i THT de darrera generació en el desenvolupament de les seves habilitats de lideratge, potenciant les seves capacitats, per a que puguin construir el seu pla de vida.
Realitzar un procés de desenvolupament personal de cada participant i integrant del grup, amb l’intenció d’acompanyar-los i preparar-los des de l’àmbit humà en paral·lel i com complement al seu procés de vida.  En aquest procés cada participant descobrirà i potenciarà les seves fortaleses, se connectarà amb la passió de voler-ho fer cada dia i treballarà en els comportaments que s’han construït en barreres per la seva vida, els seus estudis i el treball.
Es treballarà en tres àmbits de ser humà, com son: el llenguatge, el cos i les emocions; buscant des d’allí, una coherència que els empoderi en el dia a dia i en superar les seves metes.
Com s’estructurarà?
El curs te una durada prevista d’unes 40 hores distribuïdes en sessions setmanals, a més de treballs, que hauran de fer fora de l’espai del curs/taller, per “afiançar” aspectes i definir el seu “pla / línea de vida”

Quina dinàmica seguirà el grup?

Les dinàmiques que s’utilitzaràn bàsicament seran les derivades en tècniques del Coaching, de l’Humor Terapèutic i altres pròpies del nostre model d’aplicació (relaxació, de desestrés, de Reiki, rollplaying, màgia, musicoteràpia, arteràpia, etc.).
Pretenem que tot el que aprenen ho puguin compartir i posar en practica amb les seves famílies, amics, etc. de forma immediata i així també aquest entorn més proper participi del canvi.

Perquè els professionals participen de forma activa del taller?

La majoria dels professionals de treball i l’educació social tenim llacunes importants en la comunicació amb les persones i famílies que treballem, entre altres perquè en la nostra formació no ens ensenyen a practicar en aquest part comunicativa (i cadascú i el seu tarannà fan que apliquis la teoria de la manera que vols, pots o te deixen).  Això és el que hem d’aprendre de forma intuïtiva, i gestionem les “demandes” que ens fan les persones amb qui treballem intentant buscar lo més prioritari quant les persones que ens la fan, estant en u  moment crític i gens objectiu.
Això farà estar més sensibles a aspectes que habitualment no treballem o no tenim en compte de les persones amb les que treballem i podrem desenvolupar una capacitat d’escolta major i més humana.

Quines habilitats específiques ensenyarem al curs?

A més de les pròpies de PNL, coaching, THT, etc. i amb un model sistèmic entorn a la relació d’ajuda d’en Carl Rogers, en que es tracta com viu la persona el problema, i no el problema en si, es treballa molt l’escolta activa; el fet de tenir la capacitat d’escoltar a la persona, comprendre-la i l’acceptació segons viu la situació, així com la comunicació part molt important per establir i millorar la interrelació  i l’acció entre les persones i famílies.

Està previst ensenyar al professional a no implicar-se emocionalment amb les persones i famílies que atenem i treballem?

La llàgrima espontània no és dolenta”, el que si és negatiu es que aquesta llàgrima ens impedeixi analitzar les necessitats que te de tu aquesta persona com professional que ets.  Un pot empatitzar amb la llàgrima com part del procés, però si es de manera “compulsiva” vol dir que no s’empatitza, sinó que s’hi ha endinsat de tal forma que l’incapacita per ajudar.
  

Es tenen en compte factors com la religió o la procedència de la persona ?  (pel tema de les creences i limitacions)
  
Sempre es tenen en compte els diferents factors culturals, ètnics, religiosos, etc. degut que poden afectar al treball de limitacions, pors i creences del grup.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada